Stichting Emina Foundation is the continuation of Emina Velagic- Secerbegovic’s lifetime work

This Foundation was established
to continue her work and to
keep her memory alive.

WHAT DO WE STAND FOR?

Stichting Emina Foundation is the continuation of the work that Emina Velagic- Secerbegovic did during her lifetime. Emina was born in the summer 1941 at the start of The Second World War in the former Yugoslavia.

She grow up in the deep poverty after the war, but managed to finish her elementary and University education thanks to the determination, hard work and the support of the social system that existed in the former Yugoslavia at that time. Even as the young child, she always took care of the people around her. Firstly with her own family, then supporting the kids without parents. She loved art and music, but spent her life working in the chemical industry and education.

Emina deeply believed in social justice and the fair chance that needs to be given to each and every child and young adult. This Foundation was established to continue her work and to keep her memory alive.

The Stichting Emina Foundation was established on 17 June 2019 to mark 2 years of Emina’s passing.

Activity description of Stichting Emina Founation:

Promoting and supporting (personal) development and education of children and young adolescents in the former Yugoslavia, particularly in the field of art, music and culture.

Activiteitomschrijving:

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Emina Foundation.
De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 17 juni 2019 en gevestigd te Den Haag.

Een beleidsplan is noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorwaarden waar een beleidsplan volgens de ANBI aan zou moeten voldoen.

Stichting Emina Foundation heeft in december  2019 een ANBI status aangevraagd..

Het bevorderen en ondersteunen van (persoonlijke) ontwikkeling en educatie van kinderen en jong-adolescenten in voormalig Joegoslavië met name op het gebied van kunst, muziek en cultuur.

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Emina Foundation.
De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 17 juni 2019 en gevestigd te Den Haag.

Een beleidsplan is noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorwaarden waar een beleidsplan volgens de ANBI aan zou moeten voldoen.

Stichting Emina Foundation heeft in december  2019 een ANBI status aangevraagd..

Dit plan geeft inzicht in:

Missie, visie en doelstelling van de stichting

Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting

De manier waarop de stichting middelen werft

Het beheer van het vermogen van de stichting

De besteding van het vermogen van de stichting

Het functioneren van het bestuur

We wensen u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en hopen dat we op uw steun mogen rekenen. Met uw steun kunnen wij het verschil maken.

Wij staan open voor uw suggesties, vragen of opmerkingen. Azra Secerbegovic voorzitter

 

 

 

Inleiding 

‘Mensen helpen zit in ons DNA!’ 

Stichting Emina Foundation staat voor grote uitdagingen in de aankomende periode. De grootste uitdaging bestaat uit het verwerven van landelijke bekendheid en landelijke netwerken. De stichting wil dit bereiken door een proffessioneel marketing- en public relations beleid te voeren en activiteiten voor de doelgroep te initiëren. Om dit doel te kunnen bereiken is het noodzakelijk om via fondsenwerving, subsidies, sponsoring en donaties de benodigde middelen te verkrijgen. Daarbij zijn doorzettingsvermogen, inzet en een heldere doelstelling van belang.

Het bestuur van Stichting Emina Foundation maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen het wil nemen om Stichting Emina Foundation landelijke bekendheid te laten verkrijgen, middelen te verwerven om haar doelstelling waar te maken.

Uitgangspunten zijn: 

 Informatie en communicatie op sociale media.

o Communicatie met relevante instanties en derden.

 •   Met het aangaan van nieuwe contacten, het uitbreiden van de achterban en professionele marketing- en public relations activiteiten wil Stichting Emina Foundation  haar naamsbekendheid en structuur verbeteren voor fondswerving op korte en lange termijn.
 •   Financieel

o Om de continuïteit van Stichting Emina Foundation mogelijk te maken, heft fonds en werving

een hoge prioriteit. Gedacht kan worden aansponseringdonaties (giften), subsidies en fonds en werving bij vermogensfondsen. Om dit te realiseren zal de stichting diverse instanties aanschrijven.

1. Missie, visie en doelstellingen Stichting Emina Foundation 

1.1.Ontstaan 

Mijn naam is Azra Secerbegovic.  Ik ben samen met Harm van Rooij de oprichter van Stichting Emina Foundation.

Emina was mijn moeder. Ze stierf in augustus 2017. Deze organisatie is gevestigd op haar naam.

1.2 Missie/visie 

Missie, waar staat de stichting voor? 

Stichting Emina Foundation heeft ten doel het bevorderen en ondersteuning van (persoonlijke) ontwikkeling en educatie van kinderen en jong-adolecenten in voormalig Joegoslavië met name op het gebied van kunst, muziek en cultuur.

Visie 

Stichting Emina Foundation is van mening dat het voor kindren en jong-adolecenten is belangrijk om kans te geven. Stichtig Emina Foundation is ook van mening dat stimulering van talenten mensen kan helpen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling.

1.3 Doelstelling 

Stichting Emina Foundation heeft de volgende doelstelling geformuleerd:

Stichting Emina Foundation stelt zich tot doel een zo groot mogelijke groep kinderen en jong- adolecenten te bereiken.

We willen dit doel bereiken door:

 Het verwerven van middelen, materialen en expertise bij vermogensfondsen, subsidieverstrekkers, sponsoren en particulieren.

  Het organiseren van acties om middelen en naamsbekendheid te verwerven.

Wat wil de stichting realiseren?

Participatie
Ieder mens heeft talenten. In een maatschappij die steeds sneller en ingewikkelder wordt, kan het lastig zijn om deze talenten te laten zien.

2. Achtergrond en toekomst 

Wij staan in de startblokken om met Stichting Emina Foundation onze doelen te gaan verwezenlijken. Om onze projecten mogelijk te maken zijn duurzame subsidies en fondsen nodig. Wij zullen dan ook te allen tijde actief gemeenten, fondsen en bedrijven blijven benaderen. Daarnaast zal de stichting via (social) media en brieven actief de aandacht van donateurs vragen, bijvoorbeeld met een crowdfundingverzoek voor een specifiek project.

Het is belangrijk dat Stichting Emina Foundation van start kan gaan met haar activiteiten.

3. Doelgroepen 

De doelgroep van Stichting Emina Foundation is onder te verdelen in drie subgroepen:

1.De deelnemer. Kinderen en jong-adolecenten.

2.De vrijwilliger. Stichting Emina Foundation is een non-profit organisatie, voor de uitvoering van onze projecten zijn wij blij met de hulp van onze enthousiaste vrijwilligers. Om onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren zijn wij continu op zoek naar uitbreiding van ons team.

3. De donateurs. Iedere particulier en iedere organisatie in Nederland is welkom om een bijdrage (in welke vorm dan ook) te leveren aan Stichting Emina Foundation.

4. Activiteiten en projecten 

Om onze doelen te bereiken heeft Stichting Emina Foundation een aantal projecten ontwikkeld:

1. Project samen met Education build Bosnia & Herzegovina (www.ogbh.com.ba)(www.facebook.com/OGBiH) .

Wij zijn op zoek naar samenwerkingen met andere stichtingen, organisaties en bedrijven die raakvlakken hebben met Stichting Emina Foundation. Hierdoor ontstaan weer extra kansen. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om extra faciliteiten die elkaar aanvullen. Stichting Emina Foundation zal haar eigen doelen nastreven en is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering hiervan.

5. Communicatie 

4.2.1. Inleiding 

Stichting Emina Foundation hecht er veel waarde aan om op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te betrekken bij ons werk. Openheid en transparantie over de werkwijze en financiële positie, maar ook over de te ondernemen activiteiten staan hierin voorop. Dit zal met name worden gerealiseerd door op de website de activiteiten en de achterliggende cijfers inzichtelijk te maken.

4.2.2. Kennismaking met de stichting 

De stichting is voor haar doelgroep op zoek naar donateurs, fondsen en vrijwilligers. Deze vormen

op hun beurt de doelgroep van de marketing uitingen van de stichting.

4.2.3. Website 

De website is een belangrijk communicatiekanaal voor donateurs, fondsen en vrijwilligers; maar ook voor de leden zelf. Op de website plaatsen wij informatie over activiteiten, projecten en de achtergronden. Het is al mogelijk om online donateur te worden. De website is ons visitekaartje en wij dragen er continu zorg voor dat de informatie op de website actueel is.

4.2.4. Informatiemateriaal 

Om in contact te komen met de marketingdoelgroep wordt gebruik gemaakt van zowel online- als offline marketingmethoden. Online zal de stichting zich met name richten op een professionele website, en de populaire en bruikbare sociale media. Offline marketing zal hoofdzakelijk de vorm aannemen van folders en brieven met donatieformulieren. Ook zal de stichting naar buiten treden door deel te nemen aan offline en online campagnes om donateurs te werven.

De stichting wil in haar uitingen een sfeer uitstralen die bij haar doel past.

Naast de sfeer is het erg belangrijk dat de promotiematerialen direct een idee geven van het doel en de prestaties van de stichting. Zowel online en offline moet het voor de doelgroep mogelijk zijn om zo gemakkelijk mogelijk en in korte tijd in contact te komen met de stichting of dat derden gemakkelijk een donatie kunnen doen. De stichting moet in haar uitingen een breed publiek aanspreken.

6. Financiën 

Om de doelen van Stichting Emina Foundation te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig.

Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten en basis kosten om de stichting draaiende te kunnen houden. Wil de stichting kunnen groeien tot een landelijk aanspreekpunt dan zijn meer duurzame middelen noodzakelijk voor onder andere:

 • –  voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website, sociale media), informatievoorzienining,
 • –  ontwikkeling van de organisatie,
 • –  realisatie van projecten en activiteiten voor de doelgroep van lokaal naar regionaal, naar landelijk niveau,
 • –  nieuwe samenwerkingsvormen.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten van de stichting.

7. Personeel

Bestuur 

Voor de bestuursleden van Stichting Emina Foundation zijn een aantal sleutelwoorden belangrijk: integriteit, transparantie en een open communicatie.

De penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën. De boekhouding wordt elk jaar door een register accountant gecontroleerd. Bestuurders krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Elk jaar wordt afgesloten met een financieel en een inhoudelijk jaarverslag.
Deze verslagen worden gepubliceerd op onze website.

8. Beheer 

Financiële middelen 

De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. Bij de BUNQ Bank heeft de stichting een betaalrekening en een spaarrekening. De spaarrente wordt toegevoegd aan de algemene financiële middelen. Met het geld van de stichting worden geen beleggingen of speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinancierd.

Boekjaar en jaarrekening 

Per het einde van ieder boekjaar (= kalenderjaar) worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, evenals een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

Jaarverslag 

Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het bestuur en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Het jaarverslag bevat tevens de jaarrekening en de begroting. Op deze wijze legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt op de eigen website gepubliceerd.

8.1 Werving middelen 

De stichting werft middelen in de vorm van sponsoringdonaties (giften), subsidies en bijdragen van vermogensfondsen. De werving van middelen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. Daarnaast zoekt de stichting voor specifieke projecten contact met vermogensfondsen.

Het uiteindelijke doel is om op termijn structurele bijdragen te verkrijgen van gemeentes, jaarlijkse donaties en bijdragen van derden.

Daarnaast zal de stichting de bestaande contacten met donateurs, organisaties en samenwerkingspartners onderhouden en actief op zoek gaan naar nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, persoonlijk contact maar ook door bijvoorbeeld een plaatselijk maatschappelijk evenement of het inzetten van multimedia en sociale media. Verder bezoekt de stichting beurzen en benaderen we dagbladen en tijdschriften om voor haar doelstelling steun te verwerven. Het inzetten van bijvoorbeeld speciale acties voor het verkrijgen van financiële middelen behoort ook tot de mogelijkheden. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties plaatsvinden.

Stichting Emina Foundation is een kleine, open en slagvaardige stichting. Via onder andere de website en andere (sociale) media (facebook, twitter, tijdschriften en kranten) rapporteren we regelmatig over activiteiten en behaalde resultaten. Stichting Emina Foundation is actief op zoek naar de volgende bijdragen:

Sponsoring: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenredige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen.

Donaties (giften) eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!

Subsidies: financiële bijdrage van de overheid, vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.

Fondsenwerving: het actief werven van bijdragen van vermogensfondsen.

9. Het beheer en de besteding van het vermogen 

Stichting Emina Foundation heeft een ANBI status aangevraagd en is daardoor verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van middelen en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Emina Foundation zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij een onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten.

De ontvangen middelen worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting. Gezien het lage personeelsaantal zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen middelen geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed.

De stichting beheert bankrekeningnummer: NL38 BUNQ  2040 831 657 t.n.v. Stichting Emina Foundation, te Den Haag

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar.

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt het jaarverslag gepubliceerd op de website.

Als blijkt dat Stichting Emina Foundation haar doelen heeft bereikt, dan kan de stichting worden opgeheven. Zij is dan verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteed. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

10. Het bestuur 

Het bestuur van Stichting Emina Foundation bestaat uit:

 •   Voorzitter:Azra Secerbegovic
 •   Penningmeester: Harm van Rooij
 •   Secretaris: Harm van Rooij

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit drie personen met gelijkheid van stemmen.

Het bestuur vergadert indien het nodig is doch minstens één keer per jaar in verband met het vaststellen van de financiële jaarstukken. Per e-mail en telefoon houden de bestuursleden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen. Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden over de taakverdeling.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:
-overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors, samenwerkingspartners, fondsen),
-public relations en communicatie (bekendheid),
-het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties,
-financieel beheer, overleg over de besteding van de middelen.

Het bestuur heeft een taakverdeling gemaak. De voorzitter houdt zich bezig met de financiële acquisitie, public relations, netwerken en communicatie. De secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, stelt notulen op, ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken en het onderhouden van de internetpagina. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer. Jaarlijks stemt hij dit af met de andere bestuursleden.

Meer informatie over onder andere het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting Emina Foundation. Deze akte is op te vragen bij Stichting Emina Foundation.

11. Overzicht gegevens stichting 

Stichting Emina Foundation is een stichting en is ingeschreven te Den Haag, onder KvK nummer: 75090465, adres Valeriusstraat 48, 2517HS Den Haag

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

 •   Voorzitter:Azra Secerbegovic
 •   Penningmeester: Harm van Rooij
 •   Secretaris: Harm van Rooij

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de stichting is: 860138239

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL38 BUNQ 204 083 1657

Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload (zie https://eminafoundation.com

Contacten met de Stichting verlopen via h.vanrooij@hotmail.com of per post naar Frederik Hendriklaan 49A, 2582BS Den Haag.

Financieel verslag en Activiteitenverslag 2023 Stichting Emina Foundation

Inhoudsopgave

 1. Bestuursverslag
 2. Activiteitenverslag
 3. Jaarverslag
  • Balans per 31 december 2023
  • Rekening van kosten en opbrengsten over het boekjaar 2023
 4. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening                                                                             Bestuursverslag

Samenstelling bestuur 2023:

 • Azra Secerbegovic, voorzitter
 • Hermanus van Rooij, penningmeester/secretaris                                                                          Oprichting
 • Stichting Emina Foundation is opgericht d.d. 17 juni 2019 te Den Haag door Azra Secerbegovic en Hermanus J.C. van Rooij.

De stichting heeft als doel:

Het bevorderen en ondersteuning van (persoonlijk) ontwikkeling en educatie van kinderen en jong-adolescenten in voormalig Joegoslavië met name op het gebied van kunst, muziek en cultuur; En voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn.

 1. Activiteitenverslag

Er is in het (school)jaar (2022-2023) een student uit het bestand van OGBH gesteund in. Daarnaast is een student uit het eigen bestand van Stichting Emina Foundation gesteund. De kosten zijn in het boekjaar 2023 afgeschreven.

Aantal vergaderingen

Het bestuur is in 2023 vier maal bijeen geweest (21 januari, 15 april, 9 september, 11 november).

Er is voornamelijk overleg gevoerd over de geplande voortgang en de doelstellingen van de stichting. Belangrijkste punt daarbij is de voortgang en continuïteit en uitbreiding van het aantal te steunen studenten in de komende jaren.

Namens het bestuur

Harm van Rooij

 1. Jaarverslag
 •           Balans per 31 december 2023

Activa                           Passiva

31 dec 2023                1035,24                       1035,24

3.2            Rekening van kosten en opbrengsten over het boekjaar 2023

2023

________________________________

x 1 euro

kas (1-1-2023)             728,07

Opbrengsten               1493,96

Kosten                         -1186,79

______________________________

Kas (31-12-2023)        1035,24

Resultaat 2023            +307,17

Resultaatbestemming

2023

_________________

x 1 euro

kosten bankrekening                                      -156,79

uitgaven doelen                                              -1030

inkomsten giften                                             +1493,96

________________

307,17

 1. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Door het bestuur van Stichting Emina Foundation is de jaarrekening aan de vergadering voorgelegd en goedgekeurd.

Standaardformulier publicatieplicht

ANBI Algemeen

2023-Stichting Emina Foundation-standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z3fol

anna-kolosyuk-4R6pg0Iq5IU-unsplash
qtq80-Zk8zJe
qtq80-7HuMWM
qtq80-RNj96U
qtq80-yquvML

STORIES

Ajla Selimovic[/caption

For the school year 2020/2021 we managed to raise the funds though different ways: 

1. private donations

2. fund-raising via Facebook

3. sale of the AZRA Botanical Simplicity skincare products at ASPA (www.aspadirect.com)

On 1 October 2020 we announced the winner of our first scholarship: Ajla Selimovic. 

Hi! My name is Ajla Selimović, I’m sixteen years old and I’m from Mramor, Tuzla. I’m not really the one to talk about myself and give out the story of my life; I prefer leaving that to fictional characters, but, here it goes.

All of my life I’ve been different than others, and all of my life that’s been showing through in one;  way or another. Being diagnosed with Cerebral Palsy at birth, I spent half of my life going in and out of doctor’s appointments, physical therapy and rehabilitation centers. Ever since I was six months old I started going to physical therapy every other day for more than six years; everybody, even the doctors were saying I wasn’t gonna succeed, but my parents didn’t believe in that and never gave up on me. Well, jokes on those idiots who didn’t think I’d make it, just look at me today.

 My first steps happened at six years old, after all those years of therapy. When I started school, my mom was with me every day to help me move and be there for me, and I couldn’t be more grateful. Truly, if it wasn’t for her I wouldn’t be where I am today; same goes for my dad. God gave me the best parents one could possibly have. Again, I’m eternally grateful to have them in my life.

My elementary school days went by really fast. I was always at the top of the class and had the best grades, and that caused quite a bit of jealousy with my classmates. They’d say stuff like “You’re trying too hard.” or, “You can’t ever be normal, so don’t try to blend in.”

At first, those things got to me a little bit, but then I realized; their idea of ‘normal’ is really twisted. Who are they to get a say in whether I try too hard or not? I continued studying and giving it my all, which resulted in proving them all wrong.

I finished elementary school with the overall grade of 5.0 and got into medical school with ninety points. I honestly couldn’t be prouder of myself for taking another steady step towards my dream; I wanted to be a doctor an help people ever since I was five years old, and I’m going to keep working hard to achieve that.

Besides school and studying, I have loads of hobbies: singing, drawing, dancing, but I love writing the most. I love the idea of putting your thoughts down on paper and making something fantastic of it. Besides being a doctor, I would love to write my own book someday, or work in the entertainment industry as a singer or, better yet an actress. I’d be an actress and provide more much needed representation of Cerebral Palsy in the media; I’d use my fame to bring awareness to disabilities because currently, the definition of ‘disabled’ in the media is pretty much limited to a wheelchair when there’s so much beyond it that people don’t see.

 Either way, I’m never going to give up on working towards achieving my dreams, because that’s what life is about, right? A quote from my favourite TV show states:

“I am and always will be the optimist; the hoper of far-flung hopes and the dreamer of improbable dreams.” and it’s pretty true to what I stand for.

Ajla Selimović

 

 

We are currently working on establishing our working connection with the biggest and the most respected organisation in Bosnia & Herzegovina called Obrazovanje Gradi Bosnu i Herzegovinu (www.ogbh.com.ba), (www.facebook.com/OGBiH) .

DONATE

For working together and organising the donation events, please contact us on:

Stichting Emina Foundation

k.v.k.: 75090465

RSIN nummer : 860138239

Bank rekening:  NL38 BUNQ 2040 8316 57

Frederik Hendriklaan 49A

2582BS, Den Haag

Vertegenwoordiging (Bestuur):

Voorzitter: Azra Secerbegovic

Secretaris / penningmeester: H.J.C. van Rooij  

email adres: h.vanrooij@hotmail.com